Vítejte na našem webu
Logo NovaVina.cz Kosik NovaVina.cz

Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.novavina.cz
(dále jen „e-shop“) a upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Alexandra Čechová, bydliště U Staré elektrárny 1930/8, Slezská Ostrava, IČ 88789683,
Sp. značka S-SMO/163114/12/ŽÚ, vydáno 15.5. 2012 Magistrátem města Ostrava (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové stránky e-shopu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Prodávající není plátcem DPH. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách
e-shopu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové stránky e-shopu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách e-shopu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží
ve smluvené výši.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky e-shopu.


Kupující není oprávněn při využívání webových stránek e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek e-shopu. Webové stránky
e-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

PŘEDMĚT KOUPĚ

Předmětem koupě v internetovém obchodu www.novavina.cz je víno a doplňky související s jeho prodejem.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při předání zboží kupujícímu v rámci osobního rozvozu zdarma
 • dobírkou, prostřednictvím předání zboží přepravcem
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2206379844/6210, vedený u společnosti mBank.

Při dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude doručeno kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky
na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

Způsob dopravy:

 • ZDARMA rozvoz pro oblast Hlučínsko (okruh 15 km od Hlučína) + Ostrava
  (rozvozové dny: každé pondělí a pátek)
 • DOBÍRKOU prostřednictvím zásilkové služby IN TIME na území celé ČR
  cena doručení 130 Kč včetně dobírky, palivového a mýtného příplatku
  při objednávce nad 4000 Kč (včetně) je dopravné zdarma
 • PŘEVODEM na účet prodávajícího se účtuje dopravné bez poplatku za dobírku a to 90 Kč.

Příjemce bude informován sms zprávou o plánovaném termínu doručení zásilky přepravní společností. Ta zašle SMS avízo příjemci po převzetí zásilky od prodávajícího. Zpráva bude obsahovat informace k zásilce (odesílatel, číslo zásilky, referenční číslo, dobírková částka, kontakt na zákaznický servis).


SMS avízo příjemci po doručení do depa nejblíže k místu předání. Zpráva bude obsahovat plánovaný čas doručení (v rozmezí 4 hodin a kontakt na doručujícího kurýra, ten obvykle ještě půl hodiny před doručení telefonicky kupujícího kontaktuje).

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 604 175 230 nebo na základě
e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@novavina.cz

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

 1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
 2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
 3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
 4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

 1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
 2. když není schopen doručit zboží v daném termínu,
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
 4. když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Pokud si kupující nepřevezme zboží, které mu bylo přepravcem doručeno nebo nereagoval na opakovanou výzvu přepravce o doručení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Veškeré reklamace musí být bezodkladně uplatněny, a to telefonicky na čísle 604 175 230 (operátor T-Mobile, cena volání podle tarifu kupujícího), případně e-mailem reklamace@novavina.cz
Zákazník je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním. To znamená, že se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu, v lahvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo podle dohody se zákazníkem mu bude vrácena cena za zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Alexandra Čechová, U Staré elektrárny 1930/8, adresa elektronické pošty info@novavina.cz, telefon 604 175 230 (operátor T-Mobile, cena volání podle tarifu kupujícího).


Omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let

Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že je osobou starší 18 let.
Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla:

bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek prostřednictvím zásilkové služby, bude na zásilce, ve které je obsaženo, uvedeno datum narození kupujícího. Pracovník zásilkové služby předá zboží adresátovy jen v případě, že mu tento prokáže (např. občanským průkazem nebo jiným dokladem, který obsahuje jméno, příjmení a datum narození), že údaj o věku kupujícího odpovídá skutečnosti. Nebude-li takto prokázán dostatečný věk kupujícího, považuje se kupní smlouva za zrušenou a zboží se vrátí prodávajícímu. Bude-li dodáváno zboží, které zahrnuje alkoholický nápoj nebo tabákový výrobek formou osobního odběru, zavazuje se kupující na požádání prokázat prodávajícímu či jím zmocněné osobě, že je osobou starší 18 let.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující dává odesláním objednávky v internetovém obchodě www.novavina.cz souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu.

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží nabízeném v internetovém obchodě www.novavina.cz a uzavřením kupní smlouvy s nimi kupující vyjadřuje souhlas.
 

O nás

Společnost Nová vína se zaměřuje výhradně na malé moravské vinaře, jejichž produkce se ročně pohybuje okolo 10.000 lahví. Zákazníkům dodáváme exkluzivní vína, která se na trh dostávají jen v omezeném počtu. Převážně se jedná o vína přívlastková.

Vybíráme ty nejlepší malovinaře a od nich pak ta nejlepší vína. Tedy to nejlepší z nejlepšího - www.novavina.cz

 

Objednávky

Tel.: +420 604 175 230
Mail: objednavky@novavina.cz
Provozní doba: PO - PÁ, 09:00 - 18:00
Rozvoz ZDARMA: PO, PÁ, 09:00 - 18:00
Mimo tyto dny a dobu dle domluvy.

 Facebook

www.SterkovnaMusic.com www.NewWind.cz www.56ka.cz

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreSHOP © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Mapa stránek